Jaké budou důsledky pozdní platby a nezaplacení půjčky?

Potenciální dopad na kreditní hodnocení uživatelů

V případě, že klient neplní své závazky vůči úvěrujícímu, nespolupracuje s pracovníky zákaznického centra a nereaguje na výzvy ke splácení, může úvěrující dlužníky za pozdní nebo úplné nezaplacení dluhů nahlásit do úvěrových registrů. Tato věc negativně ovlivní jejich kreditní rating (neboli důvěryhodnost pro další půjčky).

Důsledky nesplácení

Dostane-li se klient do prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj ze smlouvy o úvěru, je úvěrující oprávněn požadovat po klientovi kromě úvěru, úroku a poplatků s úvěrem spojených taktéž následující: smluvní pokutu. Klient, který nesplnil povinnost splatit úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta za každý den prodlení z nesplacené jistiny úvěru.

Penále z prodlení se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti úvěru. Vyměřování končí v ten den, kdy bude klientem splatná částka, jakož i vyměřené penále z prodlení připsány na bankovní účet úvěrujícího.

Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 celkové výše úvěru. Dále je klient povinen uhradit dodatečné náklady spojené s pozdním splácením úvěru.

Náklady činí:

 • 50 Kč za každou odeslanou upomínku prostřednictvím SMS zprávy
 • 30 Kč za odeslanou upomínku prostřednictvím e-mailu
 • 500 Kč za odeslanou písemnou výzvu k úhradě dluhu na uvedenou adresu trvalého/skutečného pobytu klienta.

V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delší než 14 dní je klient povinen uhradit úvěrujícímu jednorázový poplatek za administraci prodlení ve výši 700 Kč.

Metody vymáhání

Jestliže je klient v prodlení se splacením úvěru nebo jeho části více než 30 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, má úvěrující právo přenechat vymáhání dluhu třetí osobě (osobám). Mimosoudní vymáhání bude trvat nejdéle tři měsíce.

Jeho účelem bude zejména umožnit dlužníkovi po dobu trvání mimosoudního vymáhání zaplatit dluh včetně dalších nákladů, které vznikly úvěrujícímu v důsledku prodlení dlužníka s plněním dluhu a nutností dluh vymáhat prostřednictvím třetí osoby.

Současně také umožňuje dlužníkovi uzavřít dohodu, kterou se za účelem odvrácení soudního řízení o nárocích úvěrujícího v důsledku prodlení dlužníka odkládá platba nebo mění způsob splácení. V případě uzavření dohody o splacení dluhu formou splátek se doba mimosoudního vymáhání prodlužuje o dobu platnosti této dohody.

Náklady spojené s mimosoudním vymožením dlužných částek prostřednictvím třetí osoby

Výše nákladů za prvních 14 dní mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby bude činit 700 Kč. Výše nákladů mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby za dalších 14 dní prodlení bude činit 500 Kč. Pokud dlužník neuzavře dohodu či neuhradí svůj dluh v plné výši ani do 30. dne po zahájení mimosoudního vymáhání, výše nákladů mimosoudního vymáhání po 30. dni zahájení mimosoudního vymáhání, až do ukončení mimosoudního vymáhání prostřednictvím třetí osoby, bude činit 500 Kč. Mezi náklady na mimosoudní vymáhání pohledávky třetí osoby a řešení její úhrady patří také tzv. inspektorský výjezd. Jde o výjezd příslušného pracovníka k úvěrovanému, který je v prodlení, za účelem osobního projednání podmínek řešení prodlení klienta s úhradou dluhu.

Výše nákladů na výjezd činí nejméně 1.600 Kč. Klient je oprávněn v odůvodněných případech návštěvu inspektora odmítnout. Je však povinen to písemně (prostřednictvím pošty či e-mailové zprávy) oznámit úvěrujícímu, nebo jím pověřené osobě, včetně důvodu, pro který osobní jednání a návštěvu inspektora odmítá. Zhodnocení vážnosti důvodu je ponecháno v kompetenci úvěrujícího, nebo jím pověřené osoby.

Máte dotaz ohledně nebankovní půjčky online? Odpověď najdete zde

Témata
 • První půjčka
 • Opakovaná půjčka
Výše půjčky
0
Сумма первого кредита составляет максимум 15000 крон. Более высокая сумма доступна для повторного кредита.
00
Doba splatnosti
0 dní
Срок первого кредита составляет максимум 30 дней. Возможен более длительный срок для повторного кредита
0 dní 0 dní
Mám slevový kód
Vložit slevový kód Vyplňte políčko Chyba promo kódu
Slevový kód byl použit
 • Opakovanou půjčku až do 30 000 Kč můžete zažádat ve svém Profilu
  První půjčka až do 15 000 Kč na 10 dní zdarma
 • Výše půjčky 0
 • Úrok (36,5% p.a.) 0 0
 • Poplatek 0 0
 • Celkem splatíte 0 0
 • Den splatnosti 0
 • RPSN 0 %
Předsmluvní formulář Reprezentativní příklad
icon
Technická chyba
V současné době probíhají práce na webu.

Vytváříme řešení, která usnadní používání našich služeb. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Zkuste to prosím později.